Freethinker Adalah Blog Sajak

Al-Majnun

aku adalah tuan yang paling baik
aku adalah tuan yang cinta damai
aku adalah tuan yang penuh kasih

bagaimana? apakah kau setuju?
jika kau tak setuju, kusiksa kau!

Bayu Angora | 2013