Freethinker Adalah Blog Sajak

Al-Majnun

aku adalah tuan yang paling baik 
aku adalah tuan yang cinta damai 
aku adalah tuan yang penuh kasih

bagaimana? apakah kau setuju? 
jika kau tak setuju, kusiksa kau!

Bayu Angora | 2013